Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Duyurular

1 Nisan 2015

25-31 Mayıs:Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası

Lösemi, halk arasında Kan kanseri diye bilinen bir hastalıktır. Bu hastalıkta çoğunlukla kemik iliğinden kaynaklanan ve bir tek hücrenin kanserleşmesi, daha sonra bu hücrenin bölünerek ç

1 Nisan 2015

12-18 Mayıs: Hemşireler Haftası

Tarihi çok eski olan hemşirelik mesleği; Eski Mısır, Hindistan, Yunanistan ve Roma’da ilk çağlarda bugünkü biçimde olmasa bile yapılmaktaydı. Dünyada modern hemşireliğin kurucusu

1 Nisan 2015

10-16 Mayıs:Engelliler Haftası

Sakatlık insanlığın ortak sorunudur. Bu yüzden Sakatlar Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı zamanda değerlendirilir. 10-16 Mayıs arası Sakatlar Haf

1 Nisan 2015

5 Mayıs: Dünya Talasemi Günü

Türkiye’de ve Dünya’da 8 Mayıs günü “Talasemi Günü” olarak kabul edilmiştir. Toplumların geleceği o toplumu oluşturan bireylerin nitelikleri ile doğrudan ilişkilidir. Topl

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla 09/10/2003 tarih ve 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu çıkarılmış olup ilgili kanunun uygulanmasına yönelik esas ve usulleri düzenlemek amacıyla ilgili yönetmelik yürürlüğe konmuştur. Bu kapsamda Bilgi Edinme Hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi gereği Genel Sekreterliğimiz bünyesinde Bilgi edinme birimi kurulmuştur.

Başvuru Usulü:
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 6: Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

İstenecek Bilgi veya Belgenin Niteliği:
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 7 - Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Yayınlanmış Veya Kamuya Açıklanmış Bilgi veya Belgeler:

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 8 - Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Özel Hayatın Gizliliği:

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 21- Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Kamu yararının gerektirdiği hallerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az yedi gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir.
Bilgi Edinme Başvurusunu Nasıl Yapabilirim?

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarına yapılacak başvurular, başvuru formları doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.
Posta yoluyla veya Bizzat Yapılacak Başvurular.

Başvuru formu doldurulduktan sonra dilekçeye ilave edilerek ‘’Gaziosmanpasa Taksim Eğitim ve Arastırma Hastanesi, Karayolları Mahallesi,Osmanbey Caddesi,No:120 Gaziosmanpaşa İSTANBUL’’ adresine elden veya posta yolu ile ulaştırmanız gerekmektedir.
E-Posta İle Yapılacak Başvurular .
Başvuru formunu doldurduktan sonra bilgisayarınıza farklı kaydederek ‘’info@taksimhastanesi.gov.tr’’ adresine e-posta ile göndermeniz gerekmektedir.

Gerçek Kişi Başvuru Formu

Tüzel Kişi Başvuru Formu

Mevzuat İçin:

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Hakkında Alınan Onay ve Ekleri

Gop Taksim EAH : Hoşgeldiniz !

Giriş Yap

Kayıp Parola

Kayıt Ol

Please contact the administrator.